Handels- og leveringsbetingelser for MovaWeb

1. Generelt

1.1 Almindelige salgs og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler indgået med MovaWeb.dk, CVR: 39558742.

2. Anvendelse

2.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler om MovaWeb.dk, CVR: 39558742 salg og levering af produkter til privat og erhvervskunder.

3. Aftalegrundlag

3.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med MovaWeb’s tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om MovaWeb’s salg og levering af serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

3.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

4. Produkter og ydelser

4.1 Produkter. Produkter, som MovaWeb sælger og leverer til kunden, overholder dansk lovgivning ved leveringen. Hvis kunden har sendt materiale som er ulovlig, for eksempel billeder uden ophavsrettigheder, er MovaWeb ikke ansvarlig herfor. Ligeledes er MovaWeb ikke ansvarlig for webdesign og funktioner som bliver udarbejdet efter kundens ønsker, og som evt. viser sig at krænke en anden virksomheds digitale platform eller løsning.

4.2 Ydelser. Tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, i forbindelse med salg og levering af produkter ydelser udføres korrekt og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

5. Pris og betaling

5.1 Pris. Prisen for produkter og tilknyttede ydelser følger MovaWeb’s gældende prisliste på det tidspunkt, hvor MovaWeb’s bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

5.2 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter og tilknyttede ydelser senest 30 dage efter fakturaens datering, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

6. Forsinket betaling

6.1 Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som MovaWeb er uden ansvar for, har MovaWeb ret til rente af det forfaldne beløb på 2% pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker samt et rykkegebyr på 100 kr.

6.2 Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra MovaWeb, har MovaWeb ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (|) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (||) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (|||) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

7. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

7.1 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden MovaWeb’s skriftlige accept.

7.2 Uoverensstemmende vilkår. Hvis MovaWebs bekræftelse af en ordre på produkter og/eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til MovaWeb skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

8. Immaterielle rettigheder

8.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter og tilknyttede ydelser, herunder design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører MovaWeb indtil kunden har betalt. Ved betalingen tilhører den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder kunden.

9. Fortrydelsesret

9.1 Fortrydelsesret. Ved bekræftelse af en aftale mellem MovaWeb og kunden, frafalder kunden sin fortrydelsesret.

9.2 Opsigelse af samarbejde. Hvis kunden ønsker at samarbejdet skal stoppe efter at en aftale er indgået og bekræftet mellem Movaweb og kunden, er kunden forpligtet til at betale det antal timer MovaWeb har brugt på udarbejdelse af produkteterne, dog mindst 50% af den aftalte pris.

10. Fortrolighed

10.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge MovaWeb erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

10.2 Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 8.1, gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

11. Cookie – og privatlivspolitik

11.1 MovaWeb benytter Cookies. MovaWebs privatlivspolitik findes her, og ved indgåelse af samarbjede er kunden indforstået med denne politik.